Jakie dokumenty może pracodawca żądać od pracownika – cudzoziemca, aby być w zgodzie z przepisami RODO

W pierwszej kolejności należy odnieść się do przepisów Kodeksu pracy, albowiem zgodnie z nimi pracodawca może przetwarzać zamknięty katalog danych osobowych (art. 221 § 1 i 3) osoby ubiegającej się o pracę oraz pracownika. § 4 Kodeksu pracy daje pracodawcy możliwość żądania podania innych danych osobowych niż określone w tym katalogu, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Pracodawca zatrudniający cudzoziemca w podstawowym zakresie prowadzi i przechowuje jego akta osobowe na takich samych zasadach, jak w przypadku zatrudnienia obywateli polskich. Warunki przyjmowania osób niebędących obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej określają przepisy ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

/więcej/