Na administratorze spoczywa obowiązek współpracy z Prezesem UODO – WSA potwierdza

Administrator zobowiązany jest, na żądanie Prezesa UODO, dostarczyć wszelkich informacji niezbędnych do realizacji jego zadań – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (dalej: „WSA w Warszawie”). WSA w Warszawie wyrokiem z 21 czerwca 2024 r., sygn. akt II SA/Wa 2216/23, oddalił skargę spółki handlowej na decyzję Prezesa UODO, w której organ nadzorczy nałożył na spółkę karę w wysokości 56 tys. zł. Powodem zastosowania sankcji był brak reakcji spółki na wielokrotnie wezwania Prezesa UODO do złożenia wyjaśnień. Dodatkowo spółka na pytania organu nadzorczego, sformułowane w związku z otrzymaną skargą osoby fizycznej, udzielała niepełnych odpowiedzi przesyłanych nieterminowo. Nie dostarczyła także dokumentu pełnomocnictwa, z którego wynikałoby umocowanie pracownika spółki do reprezentowania jej w postępowaniu przed Prezesem UODO.

/więcej/