Ocena ryzyka i przestrzeganie procedur pozwalają na zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem przepisów RODO poprzez niewdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych nałożył administracyjną karę pieniężną w wysokości ponad 23 tys. zł na Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej. Ponadto Prezes UODO nakazał dostosowanie operacji przetwarzania do przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji. Powodem prowadzenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji było zgłoszenie przez administratora naruszenia ochrony danych osobowych. Naruszenie polegało na otrzymaniu przez adresata uszkodzonej przesyłki, w której jednocześnie brakowało nośnika danych typu pendrive – załącznika do pisma przewodniego. Na nośniku tym zapisano nagranie rozprawy rozwodowej zawierającej dane osobowe kilku osób. Zarówno plik znajdujący się na nośniku, jak i sam pendrive nie zostały zaszyfrowane. Co należy podkreślić, administrator posiadał wewnętrzne regulacje odnoszące się do polityki bezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych, które przewidywały zabezpieczanie takich nośników, co jak wykazało postępowanie, w praktyce nie było przestrzegane.

/więcej/