Strasburg: Umieszczanie korespondencji więźniów na portalu sądowym narusza prawo do prywatności

Praktyka umieszczania całości korespondencji osób osadzonych, to jest zarówno poczty wychodzącej, jak i przychodzącej, w internetowym portalu informacji sądowej stanowiła naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego i korespondencji więźniów – stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka rozpatrując skargę z Turcji.

Praktyką stosowaną w tureckich jednostkach penitencjarnych jest skanowanie i umieszczanie całości korespondencji osadzonych (czyli zarówno listów przez nich wysyłanych, jak i otrzymywanych) w informatycznym systemie informacji sądowej, dostępnym organom wymiaru sprawiedliwości. Zdaniem skarżących, których korespondencja została w ten sposób udostępniona elektronicznie, przedmiotowa praktyka stanowiła naruszenie ich prawa do poszanowania życia prywatnego i korespondencji, chronionych w art. 8 Konwencji o prawach człowieka.

/więcej/