TSUE: Dane pasażerów można przetwarzać w związku z zagrożeniami

W przypadku braku rzeczywistego i aktualnego lub przewidywalnego zagrożenia terrorystycznego, przed którym stoi państwo członkowskie, prawo Unii stoi na przeszkodzie przepisom krajowym przewidującym przekazywanie i przetwarzanie danych pasażerów w odniesieniu do lotów wewnątrzunijnych, jak również do transportu innymi środkami w obrębie Unii – stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE. Dyrektywa PNR1 wprowadza systematyczne przetwarzanie znacznej ilości danych PNR (Passenger Name Record) pasażerów lotniczych lotów pozaunijnych przy wjeździe do Unii i wyjeździe z Unii, do celów zwalczania terroryzmu i poważnej przestępczości. A w art. 2 tej dyrektywy przewidziano możliwość stosowania jej przez państwa członkowskie także do lotów wewnątrzunijnych.

/więcej/