Kiedy pracodawcy wolno kserować dokumenty pracownika?

Jednym z często powracających na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych tematów jest kwestia tego, jakie dokumenty pracownika firma może skserować i przechowywać w aktach pracowniczych, lub innych zasobach. Przez „dokumenty” mam tu na myśli dowody osobiste, paszporty czy prawa jazdy[1], jak również dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, odbyte kursy. Prawna regulacja tego zagadnienia jest niestety mocno rozproszona. Z aktów wyższego rzędu mają tu zastosowanie: RODO[2], Kodeks pracy[3] oraz ustawa o dokumentach publicznych[4]. Ale nie wolno zapominać o aktach wykonawczych (jak chociażby rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej[5]) oraz przepisach sektorowych, takich jak ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej[6], czy ustawa o transporcie drogowym[7].

/więcej/