PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zakres zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych został określony w art. 39 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. /RODO/. Do obowiązków Inspektora Ochrony Danych będzie należało weryfikowanie procesów przetwarzania danych z uwzględnieniem zasad wskazanych w RODO, a w szczególności:

  • informowanie administratora oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy ogólnego rozporządzenia RODO oraz innych przepisów unijnych i prawa krajowego dot. ochrony danych osobowych;
  • monitorowanie przestrzegania przepisów ogólnego rozporządzenia RODO, innych przepisów Unii lub przepisów prawa krajowego dot. ochrony danych osobowych oraz polityk administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
  • udzielanie na żądanie administratora, zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania;
  • współpraca z organem nadzorczym w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych w jednostce;
  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem oraz dla osób, których dane są przetwarzane przez administratora danych w kwestiach związanych z ochroną ich danych osobowych.