Kolejne administracyjne kary pieniężne za brak współpracy z UODO

Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył na administratorów kary pieniężne za brak współpracy z organem nadzorczym w ramach wykonywanych przez siebie zadań oraz za niezapewnienie dostępu do danych osobowych i innych informacji niezbędnych do realizacji jego zadań. Skuteczne monitorowanie i egzekwowanie stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) wymaga skorzystania przez organ nadzorczy z przysługujących mu uprawnień, w tym prawa do uzyskania od administratora i podmiotu przetwarzającego dostępu do wszelkich danych osobowych i niezbędnych dla niego informacji. Ponadto organowi temu przysługuje uprawnienie do uzyskania dostępu do wszystkich pomieszczeń administratora i podmiotu przetwarzającego, w tym do sprzętu i środków służących do przetwarzania danych.

/więcej/