Naruszenia ochrony danych osobowych należy zgłaszać Prezesowi UODO bez zbędnej zwłoki

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył administracyjną karę pieniężną w wysokości 10 tys. zł na Sąd Okręgowy w Krakowie (dalej również jako Sąd lub administrator) za brak zgłoszenia, organowi nadzorczemu, naruszenia ochrony danych osobowych oraz niezawiadomienie o naruszeniu, bez zbędnej zwłoki osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO zgłoszenie do organu nadzorczego naruszenia powinno nastąpić nie później niż w terminie 72 godzin od jego stwierdzenia. Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęło zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych złożone przez Ministra Spraw Zagranicznych (dalej również jako MSZ). Dotyczyło ono doręczenia przez operatora pocztowego adresatowi uszkodzonej i niekompletnej przesyłki. Prezes UODO został poinformowany nie przez administratora danych, a przez MSZ, któremu adresat zgłosił nieprawidłowości w jej dostarczeniu.

/więcej/