Nie podejmując współpracy z organem nadzorczym, administrator naraża się na karę finansową

Brak współpracy z organem nadzorczym oraz niezapewnienie Prezesowi UODO dostępu do informacji niezbędnych do realizacji jego zadań to wciąż występujące po stronie administratorów uchybienia, które stają się także przyczyną nakładania administracyjnych kar pieniężnych. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) organ nadzorczy na swoim terytorium m.in. monitoruje i egzekwuje stosowanie tego rozporządzenia. W ramach swoich kompetencji m.in. prowadzi postępowania w sprawie stosowania przepisów RODO. W związku z tym organowi nadzorczemu przysługuje wiele uprawnień, w tym prawo do uzyskania od administratora i podmiotu przetwarzającego dostępu do wszelkich danych osobowych i niezbędnych dla niego informacji. Ponadto organowi temu przysługuje uprawnienie do uzyskania dostępu do wszystkich pomieszczeń administratora i podmiotu przetwarzającego, w tym do sprzętu i środków służących do przetwarzania danych. Współpraca z organem nadzorczym jest ważna. Jej brak jest działaniem utrudniającym organowi wykonywanie obowiązków i mogącym powodować nadmierne oraz nieuzasadnione wydłużenie prowadzonych postępowań, a tym samym naruszenie praw obywateli związanych z ochroną ich danych osobowych.

/więcej/