Prezes UODO może rozpatrywać skargi na sejmowe komisje śledcze

Działalność komisji śledczych powołanych przez parlament nie jest wyłączona spod stosowania RODO. Mirosław Wróblewski, Prezes UODO, w odpowiedzi na pismo Adama Szłapki, Ministra ds. Unii Europejskiej wyjaśnił, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 16 stycznia 2024 r. w sprawie C-33/22 Österreichische Datenschutzbehörde nie powoduje konieczności zmiany polskich przepisów. Wpłynie on jednak na interpretację rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych, czyli RODO. TSUE w swoim orzeczeniu uznał m.in., że działań komisji śledczych, powoływanych przez parlament, nie można uznać za działalność dotyczącą bezpieczeństwa narodowego, która powodowałaby, że wykracza ona poza zakres stosowania prawa Unii Europejskiej. Prezes UODO zestawił też orzeczenie TSUE z krajowymi przepisami dotyczącymi działalności sejmowych komisji śledczych, które jego zdaniem nie wymagają zmiany w świetle tego wyroku Trybunału. Jednak konsekwencją tego orzeczenia jest konieczność interpretacji krajowych regulacji w taki sposób, że przyznają one Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych właściwość rozpoznawania skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych przez komisję śledczą.

/więcej/