Przepisy projektu ustawy o cudzoziemcach wymagają doprecyzowania

Doprecyzowanie regulacji pod kątem zakresu przetwarzania danych i uwzględnienie przy tym zasady minimalizacji danych – to główne zastrzeżenia Mirosława Wróblewskiego, Prezesa UODO do projektowanych zmian w ustawie o cudzoziemcach. Prezes UODO swoje zastrzeżenia do projektu nowelizacji ustawy o cudzoziemcach zawarł w piśmie do Macieja Duszczyka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zdaniem Mirosława Wróblewskiego Prezesa UODO część propozycji zmian przepisów – w kontekście przetwarzania danych osobowych – nie jest w wystarczający sposób uzasadniona i nie wiadomo w jakim celu wprowadzone jest określone rozwiązanie. Przykładowo, projektodawca nie uzasadnia wprowadzenia 12-letniego okresu retencji danych cudzoziemców w systemie teleinformatycznym Moduł Obsługi Spraw, za pośrednictwem którego mają być składane wnioski, np. o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub pobyt stały. Również przewidziany w projekcie wymóg podawania przez cudzoziemców informacji o dokumencie podroży lub dokumencie tożsamości wymaga uzasadnienia i doprecyzowania. Prezes UODO zwraca uwagę, że różne dokumenty mogą mieć inny zakres danych. Ponadto do tej pory wystarczyło podanie jedynie numeru takiego dokumentu. Nie wiadomo więc czym motywowane jest rozszerzenie wymagań w tym zakresie.

/więcej/