Szeroki zakres danych osobowych przy pieczy zastępczej. Odpowiedź PUODO

  • Członkowie rodzin zastępczych obawiają się o bezpieczeństwo zbyt szerokiego zakresu danych osobowych, przetwarzanych w rejestrze danych dotyczących pieczy zastępczej.
  • Rzecznik Praw Obywatelskich występuje o opinię do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  • AKTUALIZACJA: Choć przewidziany w art. 38e ustawy o pieczy zastępczej katalog podmiotów jest nadal obszerny, to w następstwie uwag organu właściwego w sprawie ochrony danych osobowych z 13 października 2021 r. do ówczesnego art. 38d ust. 11 ustawy o pieczy zastępczej projektodawca w art. 38e w związku z art. 38d ustawy o pieczy zastępczej uszczegółowił zakres danych podlegających udostępnieniu oraz wskazał cele udostępnienia danych poszczególnym podmiotom – odpowiada UODO

/więcej/