WSA: Pokrewieństwo to za mało, by udostępnić dane z rejestru PESEL

Wnioskodawczyni chciała pozwać swoją córkę o alimenty. W tym celu potrzebowała jej adresu, więc zwróciła się o udostępnienie informacji do prezydenta miasta. Organ jednak odmówił. Uznał, że wnioskodawczyni nie wykazała interesu prawnego. Z poglądem tym zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, który podkreślił, że samo pokrewieństwo nie jest wystarczającą podstawą do udostępnienia danych z rejestru PESEL. Prezydent miasta wyjaśnił, że zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt 1 ustawy o ewidencji ludności dane z rejestru PESEL mogą być udostępnione osobom lub jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny. Natomiast na podstawie art. 46 ust. 2 pkt 3 ustawy dane można udostępnić w przypadku wykazania interesu faktycznego, pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dotyczą. Mając powyższe na uwadze, organ wystosował wezwanie do uzupełnienia wniosku poprzez wykazanie interesu prawnego w uzyskaniu danych. Wyznaczył do tego siedmiodniowy termin, pod rygorem wydania decyzji odmownej. Poinformował jednocześnie, że zwrócił się do córki wnioskodawczyni o wyrażenie zgody na udostępnienie danych. W świetle zebranego materiału dowodowego, organ uznał, że wnioskodawczyni nie wykazała interesu prawnego, a jedynie interes faktyczny. Natomiast osoba, której dane dotyczyły, nie wyraziła zgody na ich udostępnienie. Prezydent miasta wydał więc decyzję odmowną.

/więcej/