WSA uznał karę finansową nałożoną na Virgin Mobile

Po tym jak Urząd Ochrony Danych Osobowych ponownie zbadał naruszenie przepisów RODO przez Virgin Miobile (obecnie P4) i obniżył wysokość nałożonej na tego administratora kary z 1,9 mln zł na 1,6 mln zł , Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie zakwestionował decyzji organu nadzorczego. Poprzednim razem WSA w Warszawie (wyrok z 21 października 2021 r. o sygn. akt. II SA/Wa 272/21) uchylił decyzję Prezesa UODO stwierdzając, iż skarga wniesiona przez spółkę Virgin jest uzasadniona, choć nie wszystkie podniesione w niej zarzuty mogły być uznane za zasadne. WSA uznał wówczas, że Prezes UODO właściwie ocenił, że przyjęte przez spółkę procedury mogłyby być skuteczne, gdyby w ramach wdrożonych procedur zawierały również uregulowania dotyczące regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności przyjętych środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania i które byłyby przez spółkę Virgin przestrzegane. Brak wprowadzonych uregulowań przyczynił się do wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych.

/więcej/