KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRZY W OPARCIU O OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE, DZIAŁAJĄ JAKO REPREZENTANCI OSÓB PRAWNYCH

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Konrad Matlęga prowadzący działalność gospodarczą pn. MK Administrators Konrad Matlęga z siedzibą w Płocku (adres: 09-402 Płock, ul. Norbertańska 9 lok. 7).
 2. Osoby, których dane przetwarzane są przez Administratora mogą się z nim skontaktować telefonicznie pod nr.: 504 986 867, lub drogą mailową na adres: biuro@mkadministrators.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zgodnego z przepisami prawa zawarcia umowy oraz jej prawidłowej realizacji.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: imię i nazwisko, stanowisko, służbowy adres e-mail oraz pozostałe dane wynikające z rejestru publicznego KRS, celem potwierdzenia zasadności i legalności reprezentacji osoby prawnej.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „f” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (nawiązanie relacji handlowych w tym proces negocjacji, zapewnienie legalności zawarcia umowy handlowej i jej realizacji),
  • na podstawie przesłanki 6 ust 1 lit. „c” RODO, jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z realizacji przedmiotowej umowy w oparciu o obowiązujące przepisy prawa Kodeksu Cywilnego (rękojmia, gwarancja, procedura reklamacji).
 6. Państwa dane mogą być przekazywane odbiorcom i podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj.:
  • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • zewnętrzne biuro rachunkowe,
  • kooperanci, podwykonawcy firmy w celu realizacji umowy, obsługi zlecenia,
  • dostawcy usług IT oraz oprogramowania użytkowego,
  • podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności,
  • podmioty świadczące usługi doradcze i prawnicze,
  • firmy świadczące usługi logistyczne, kurierskie i pozostali dostawcy usług pocztowych.
 7. Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa tj.: do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:
  • W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu tj. przez czas trwania umowy oraz przez przysługujący okres rękojmi, gwarancji określony w przepisach Kodeksu Cywilnego tj. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.).
 8. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 (kod pocztowy: 00-193 Warszawa), w przypadku gdy zachodzi poważne popełnienie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, które Państwa dotyczą.
 10. Państwa dane zostały pozyskane z jawnych rejestrów publicznych tj. KRS oraz bezpośrednio od osób wyznaczonych do kontaktu przez osobę prawną, którą Państwo reprezentujecie.